ffmpeg - nguyên tử moov không tìm thấy0/0


2

Tôi đang cố gắng phát một bộ phim (.mp4) mà tôi đã mã hóa với ffmpeg và tôi gặp phải lỗi sau:

[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7fa39a802800] moov atom not found0/0
/movie.mp4: Invalid data found when processing input

Tại sao ffmpeg ném lỗi này?

Cảm ơn!

Chú thích:Đó là một chuỗi .exr mà tôi đã mã hóa, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề với các cài đặt mã hóa của mình vì tôi đã mã hóa một chuỗi .exr khác với cùng các cài đặt và nó hoạt động.

Chỉ huy:

ffmpeg -thread_queue_size 512 -y -loglevel info -threads 0 -f lavfi -i aevalsrc=0 -framerate 60 -i /image.png -start_number 000000 -apply_trc bt709 -framerate 60 -i /sequence.%06d.exr -r 60 -preset medium -codec:v libx265 -ar 48000 -acodec aac -shortest -strict experimental -sn -vsync 1 -pix_fmt yuv420p -b:v 31457280 -movflags +faststart -x265-params high-tier=0:pmode=1:wpp=1:tune=fastdecode:bitrate=31457:fps=60:keyint=360:min-keyint=180:vbv-bufsize=31457:vbv-maxrate=31457:scenecut=0 
' -filter_complex "[2:v]crop=3440:2227:0:2560, scale=3440:768, rotate=0[input_num0];[1:v][input_num0]overlay=0:0[output_num0]" -map "[output_num0]:0" -map "0:0" output.mp4 

Bảng điều khiển đầu ra:

ffmpeg version 3.0.1 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
  built with Apple LLVM version 6.1.0 (clang-602.0.49) (based on LLVM 3.6.0svn)
  configuration: --prefix=/usr/local/Cellar/ffmpeg/3.0.1 --enable-shared --enable-pthreads --enable-gpl --enable-version3 --enable-hardcoded-tables --enable-avresample --cc=clang --host-cflags= --host-ldflags= --enable-opencl --enable-libx264 --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-ffplay --enable-libspeex --enable-libfdk-aac --enable-libopus --enable-libx265 --enable-nonfree --enable-vda
  libavutil  55. 17.103 / 55. 17.103
  libavcodec  57. 24.102 / 57. 24.102
  libavformat 57. 25.100 / 57. 25.100
  libavdevice 57. 0.101 / 57. 0.101
  libavfilter  6. 31.100 / 6. 31.100
  libavresample 3. 0. 0 / 3. 0. 0
  libswscale  4. 0.100 / 4. 0.100
  libswresample 2. 0.101 / 2. 0.101
  libpostproc 54. 0.100 / 54. 0.100
Input #0, lavfi, from 'aevalsrc=0':
  Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 2822 kb/s
   Stream #0:0: Audio: pcm_f64le, 44100 Hz, mono, dbl, 2822 kb/s
Input #1, png_pipe, from '/image.png':
  Duration: N/A, bitrate: N/A
   Stream #1:0: Video: png, monob(pc), 3840x1536, 60 tbr, 60 tbn, 60 tbc
Input #2, image2, from '/sequence.%06d.exr':
  Duration: 00:00:32.27, start: 0.000000, bitrate: N/A
   Stream #2:0: Video: exr, rgb48le(unknown/unknown/bt709), 5120x2560 [SAR 1:1 DAR 2:1], 60 tbr, 60 tbn, 60 tbc
[libx265 @ 0x7f9ee1003400] Unknown option: tune.
x265 [info]: HEVC encoder version 1.9
x265 [info]: build info [Mac OS X][clang 7.0.2][64 bit] 8bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [warning]: Limit reference options 2 and 3 are not supported with pmode. Disabling limit reference
x265 [info]: Main profile, Level-5.1 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 4 threads
x265 [info]: frame threads / pool features  : 2 / wpp(24 rows)+pmode
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge   : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut  : 180 / 360 / 0
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt  : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb  : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / 0 / 0
x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 1.0 / 32 / 1
x265 [info]: Rate Control / qCompress   : ABR-31457 kbps / 0.60
x265 [info]: VBV/HRD buffer / max-rate / init : 31457 / 31457 / 0.900
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=8 deblock sao
Output #0, mp4, to '/output.mp4':
   encoder   : Lavf57.25.100
   Stream #0:0: Video: hevc (libx265) ([35][0][0][0] / 0x0023), yuv420p, 3840x1536, q=2-31, 31457 kb/s, 60 fps, 15360 tbn, 60 tbc (default)
   Metadata:
   encoder   : Lavc57.24.102 libx265
   Stream #0:1: Audio: aac (LC) ([64][0][0][0] / 0x0040), 48000 Hz, mono, fltp, 69 kb/s
   Metadata:
   encoder   : Lavc57.24.102 aac
Stream mapping:
  Stream #1:0 (png) -> overlay:main (graph 0)
  Stream #2:0 (exr) -> crop (graph 0)
  overlay (graph 0) -> Stream #0:0 (libx265)
  Stream #0:0 -> #0:1 (pcm_f64le (native) -> aac (native))
Press [q] to stop, [?] for help
[image2 @ 0x7f9ee081f400] Thread message queue blocking; consider raising the thread_queue_size option (current value: 8)
  0

Chạy mã hóa lại.Nếu nó không hoạt động, hiển thị đầu ra lệnh và giao diện điều khiển. 05 aug. 162016-08-05 17:23:06

  0

Xong, tôi đã chỉnh sửa bài viết gốc của mình 05 aug. 162016-08-05 17:32:13

  0

EXR của bạn là 5120x2560, nhưng cây trồng của bạn là '3440: 2227: 0: 2560'.Mà không có ý nghĩa.Không có khu vực hình ảnh hoạt động được bao gồm.Ngoài ra, tại sao 'rotation = 0'?Image.png nên được lặp. 05 aug. 162016-08-05 18:08:21

  0

3440x2227 là kích thước của vùng cắt mà tôi muốn trong hình ảnh 5120x2560 đó, tạo cho nó một góc trên cùng bên trái của (0,2560).Tôi nghĩ rằng nó có thể là do tôi tính góc trên bên trái sai?(vì tọa độ (0,0) của ffmpeg nằm ở trên cùng bên trái). Phần xoay là tham số được đặt bởi tập lệnh python, trong trường hợp đó là 0 nhưng nó có thể là bất cứ điều gì khác. 05 aug. 162016-08-05 18:19:22

  0

Tôi đã thay đổi các đối số bộ lọc 'crop' của mình thành' crop = 3440: 2227: 0: 0' và nó vẫn không hoạt động .. 05 aug. 162016-08-05 19:01:26

1

Thử

ffmpeg -y -loglevel info -threads 0 -f lavfi -i aevalsrc=0 -framerate 60 -loop 1 -i /image.png -start_number 000000 -apply_trc bt709 -framerate 60 -thread_queue_size 512 -i /sequence.%06d.exr -filter_complex "[2:v]crop=3440:2227:0:0,scale=3440:768,rotate=0[input_num0];[1:v][input_num0]overlay=shortest=1,format=yuv420p[output_num0]" -preset medium -c:v libx265 -c:a aac -ar 48000 -shortest -b:v 31457280 -x265-params high-tier=0:pmode=1:wpp=1:tune=fastdecode:bitrate=31457:fps=60:keyint=360:min-keyint=180:vbv-bufsize=31457:vbv-maxrate=31457:scenecut=0 -map "[output_num0]" -map 0:0 -movflags +faststart output.mp4 

Vẫn còn một số cài đặt dự phòng, nhưng những cài đặt này có thể được kiểm tra sau này.

  0

đưa ra cùng một lỗi 05 aug. 162016-08-05 19:31:28

  0

Chuyển sang libx264 và xem.Và đầu ra giao diện điều khiển của bạn trông không đầy đủ.Có bao nhiêu khung được mã hóa và muxed? 05 aug. 162016-08-05 19:34:58

  0

Vẫn cùng một lỗi, tất cả các khung được mã hóa .. 05 aug. 162016-08-05 20:00:14

  0

Xuất ra .ts hoặc mkv 05 aug. 162016-08-05 20:17:19

  0

'mkv' hoạt động!Tại sao vậy? Ngoài ra, tôi nhận được lỗi 'Chặn hàng đợi tin nhắn chủ đề;xem xét nâng tùy chọn thread_queue_size (giá trị hiện tại: 8) ', mặc dù tôi đã đặt kích thước thành 512 .. 05 aug. 162016-08-05 20:24:02

  0

Vì vậy, bất kỳ cơ hội bạn có thể xin vui lòng cho tôi biết tại sao nó xảy ra?Điều đó thật kỳ lạ .. chưa bao giờ có sự cố mã hóa .mp4 trước đây 08 aug. 162016-08-08 14:56:50